61 27 84 93

Betingelser

En bedre oplevelse

Formålet med vores betingelser er, at have klare linjer.

PRISER SAMT SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

 

Prispolitik

Holgers Holding A/S er forpligtet til at sikre, at alle priser er tydelige for vores kunder. I tilfælde af at Holgers Holding A/S udfører en opgave baseret på time- og materialebetaling, og det konstateres at opgaven ikke kan fuldføres på grund af uforudsete omstændigheder, vil der blive faktureret en minimumssats. Denne sats dækker transportomkostninger, vurdering af opgaven samt udarbejdelse af en efterfølgende handlingsplan, som vil blive fremsendt via e-mail.

Timepriser

For arbejde baseret på forbrugt tid fakturerer Holgers Holding A/S en timepris på 743,75 kr. inkl. moms pr. time for både arbejdstid og for kørsel tur/retur. Fakturering sker kun for hele timer. Der tillægges et servicevogntillæg på 500 kr. inkl. moms pr. dag, uanset antallet af timer. Der faktureres minimum for 2 timer + servicevogn, uafhængigt af opgavens omfang. Materialer er ekskluderet fra denne pris og faktureres separat.

Parkering

Omkostninger forbundet med betalingsparkeringspladser vil blive faktureret, hvis gratis parkering ikke er tilgængelig ved bopæl/arbejdsplads. For længere projekter vil parkeringsudgifter blive faktureret a conto.

Tilbud

Ved totale eller hovedentrepriser vil en specialist fra hver relevant faggruppe deltage ved besigtigelsen. Ethvert tilbud udarbejdet er uforpligtende og uden omkostninger ved første fremsendelse. Skulle der ønskes yderligere ændringer eller beregninger på et givet tilbud mere end én gang, vil der blive faktureret for den medgåede tid, såfremt tilbuddet ikke accepteres, eller opgaven gives til en tredjepart.

Tilbud og Accept

Alle tilbud skal bekræftes skriftligt, enten ved underskrift eller via e-mail. Efter accept af tilbud vil der blive fastsat en tidsplan samt en startdato i samarbejde med bygherren.

Uforudsete udgifter

Bygherrer bør afsætte 15-20% af budgettet til dækning af uforudsete udgifter. Dette kan inkludere skjulte skader, valg af andre materialer end specificeret eller tilføjelse af opgaver, der ikke var inkluderet i det oprindelige tilbud.

Forsikring

Holgers Holding A/S indeholder alle nødvendige og lovbefalede forsikringer. For større projekter er det bygherrens ansvar at sørge for relevant byggeforsikring.

Arbejde under åben himmel Holgers Holding A/S anbefaler anvendelse af overdækning ved arbejde udendørs og kan ikke holdes ansvarlig for vandskader, byggestøv eller lignende, hvis denne anbefaling ikke følges.

Byggetilladelse

Det er bygherrens ansvar at sikre alle nødvendige offentlige godkendelser og tilladelser.

Bygherre leverancer

Ved materialer eller lignende leveret af bygherren fraskriver Holgers Holding A/S sig ethvert ansvar, garanti, reklamationsret eller rådgivningsansvar.

Tidsplan

Alle arbejder udføres i henhold til de aftaler, der er indgået mellem bygherren og Holgers Holding A/S. Bygherren skal være forberedt på potentielle tidsforskydninger på grund af forskellige uforudsete omstændigheder.

Kvalitetssikring

Holgers Holding A/S udfører regelmæssig kvalitetssikring af det udførte arbejde, herunder billeddokumentation, for at sikre kvalitetsresultater.

BETALINGSBETINGELSER:

Betalingsfrist Alle fakturaer udstedt af Holgers Holding A/S skal betales netto inden 8 dage fra fakturadatoen.

Garanti

Produktgaranti: For alle produkter gælder leverandørens oplyste produktgarantier. Arbejdsgaranti: Holgers Holding A/S yder en 2-årig garanti på al udført arbejde. Dog gælder denne garanti ikke for reparationsopgaver, hvor monteringsanvisningerne fra leverandørprodukter ikke kan følges.

Afbestilling

Ved afbestilling af en allerede godkendt eller planlagt opgave, vil kunden blive faktureret 35% af det samlede tilbudsbeløb. Afbestilling kan have yderligere omkostninger forbundet med administrative gebyrer eller tabte arbejdstimer.

Ændringer i Ordren

Alle ændringer, der ønskes efter ordrens godkendelse, kan medføre yderligere omkostninger og skal aftales skriftligt mellem kunden og Holgers Holding A/S.

Tvistigheder

Eventuelle tvistigheder mellem kunden og Holgers Holding A/S, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige danske domstole og i henhold til dansk ret.

Forsinkelse

Holgers Holding A/S forbeholder sig retten til at ændre leveringstider i tilfælde af uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil kunden blive informeret hurtigst muligt.

Forbehold for Force Majeure

Holgers Holding A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af omstændigheder uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, strejker, lockouts, brand, import/eksport restriktioner, transportproblemer, produktionstop, eller mangel på råmaterialer.

COOKIEPOLITIK

Holgers Holding A/S’s hjemmesider benytter cookies til indsamling af oplysninger til serviceoptimering, statistik og markedsføring. Tredjepartscookies, herunder Google Analytics, Google AdWords og Facebook Ads, anvendes. Der indsamles ingen personfølsomme data uden brugerens eksplicitte samtykke.

PERSONDATAHÅNDTERING

Holgers Holding A/S anvender indsamlede data udelukkende i relation til prisberegningsservice. Brugerdata videregives ikke til eksterne enheder udenfor kontrakt med Holgers Holding A/S.

Dataindsamlingens formål:

  • Navn: Anvendt til kommunikation og formidling til samarbejdspartnere.
  • Postnummer: Bruges til at identificere lokale samarbejdspartnere.
  • Telefonnummer: Anvendt til kommunikation, formidling og opfølgning.
  • E-mailadresse: Bruges til at fremsende prisoverslag og mødebekræftelser.

Brugerdata opbevares for at sikre opfølgning og tilfredshedsevaluering. Data bevares indtil brugeren ønsker det slettet. Sletning af brugerdata kan anmodes via [email protected] eller telefonisk på 61278493.